• Баясгалан Д. Ба бус.

     Тархины инсульт судасны өвчний эмнэлзүйн хэлбэр, онцлог/ Д. Баясгалан, Л. Энхсайхан, Г. Энхцэцэг//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.52-54

 • Балдандорж Д., Энхсайхан Л. Ба бус.

     Мэдрэлийн системийн зарим өвчнийг ЭМГ, ЭНМГ-ийн аргаар судалсан байдал/ Д. Балдандорж, Л. Энхсайхан, Д. Баясгалан, Г. Энхцэцэг//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.56-58

 • Бохян Т.С., Лебезев В. М. Ба бус.

     Оценка эффективности перитонеовенозного шунтирования у больных с портальной гипертензией и резистенным асцитом/ Т.С. Бохян, В. М. Лебезев, В.К. Горев, Г.Д. Гунзынов//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.83-85

 • Булган Т. Ба бус.

     Марфаны хам шинжийн тухай асуудалд/ Т. Булган, П. Бүрэнжаргал. Н. Цэдэнхүү//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.71-72

 • Бурмаа Б. Ба бус.

    Нөхөрсөн үүсэх артерийн гипертензийн тохиолдол/Б. Бурмаа, А. Өлзийхутаг, Б. Цолмончимэг//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.11-13

 • Быков А.Д., Жигаев Г.Ф. ба бус.

      Оперативное лечение ахалазии пищевода/ А. Д.Быков, Г.Ф. Жигаев, Е. Н. Цыбиков, Б.Ц. Бальжинимаяв//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.89-91

 • Бямбанамжил С.

     Шаргалжуутын усан болор рашаан//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.48-50

 • Гомбосүрэн Б., Төмөр-Очир Ц. Ба бус.

     Уушигны архаг бөглөрөлт өвчний үед хийгдэх гуурсан хоолойг цэвэрлэх эмчилгээний үр дүн/Б. Гомбосүрэн, Ц. Төмөр-Очир, Б. Батсэрээдэнэ, Д. Цогт//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.31-33

 • Гоош Б. Ба бус.

     Цус гоожиж буй ходоод, дээрх гэдэсний шархлааны эмчилгээний зарчим/ Б. Гоош, О. Сэргэлэн, С. Эрдэнэ//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.28-30

 • Дагвадорж Б., Баярмаа О.

     Элэгний хатуурал өвчний шалтгаан, эмнэлзүйн зарим онцлог//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.33-34

 • Лебезев В.М. ба бус.

     Результаты лимфовенозного анастомоза на шее у больных с портальной гипертензией и резистентным асцтитом//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.87-88

 • Маслов В. И.

      Эндоскопическая характеристика заболеваний верхного отдела пищеварительного тракта и трахеобронхиального дерева//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.77-83

 • Лундиа Д., Зулхүү Г.

     Дэлүү томрох шалтгаан зүйн зарим асуудал//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.26-27

 • Минжүүр Ц., Дагвадорж Б.

      Ходоодны архаг үрэвслийн зарим хэлбэрийг поликлиникийн нөхцөлд оношлох//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.34-37

 • Минжүүр Ц. Ба бус.

      Элэгний буглаа өвчнийг оношлох асуудалд/Ц. Минжүүр, Л. Долгор, Д. Жавзансүрэн//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.39-42

 • Нарантуяа Д. Ба бус

     Зүрхний шигдээс зүрхний булчинг гэмтээсэн байдал/ Д. Нарантуяа, А. Өлзийхутаг, Г. Тогтох//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.13-16

 • Нарантуяа Д. Ба бус.

     Зүрхний шигдээсийн үеийн цусны шинжилгээний өөрчлөлт/ Д. Нарантуяа, Г. Тогтох, А. Өлзийхутаг//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.16-17

 • Нэргүй С. Ба бус.

     Релапаротомия её причины и диагностика/ С. Нэргүй, О. Ганбат, Л. Амгалан//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.94-95

 • Нямсүрэн Д.

     Бэлгийн сулралыг виаграгаар эмчилсэн зарим үр дүн//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.68-70

 • Нямсүрэн Д., Нарантуяа Ж.

     Бөөрний мэс заслын клиник 1996-2000 он//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.60-61

 • Нямсүрэн Д., Жамбалжав Л. Ба бус.

      Шээлгүүрийг давсагт суулгах мэс заслын зарим арга барилын тухай/ Д. Нямсүрэн, Л. Жамбалжав, Ж. Нарантуяа, С. Амарсайхан//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.61-64

 • Нямсүрэн Д. Ба бус.

      Түрүү булчирхайн аденома-д дурангийн эмчилгээний шинэ арга вапоризаци (ууршуулах) мэс заслыг анх хэрэглэсэн тухай/ Д. Нямсүрэн, Soderdahl.D М. Намсрай//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.64-68

 • Нямхүү Г. Ба бус.

     Лапароскопическая холецистоэктомия/ Г. Нямхүү, С. Нэргүй, Н. Даваадорж//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.95-96

 • Онхуудай П.

      Цөмийн онош зүйн тасаг 25 жилд//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.42-45

 • Онхуудай П.

      Дүрслэл оношилгоо гурван хэмжээст рүү//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.45-46

 • Онхуудай П.

      Элэгний өмөнгийн асуудлууд//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.46-48

 • Оюунгэрэл Р.

      Амбулаториор үзүүлэгчдийн дунд хийсэн харшлын оношлогооны сорилын үр дүнгийн судалгаа//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.50-51

 • Оюундэлгэр Н. Ба бус.

      Сүүлийн таван жилд цусны тасагт хэвтэн эмчлүүлэгчдийн дунд цусны өвчний төрөл зүйлийг судалсан дүн/ Н. Оюундэлгэр, Р. Оюунчимэг, Н. Бямбасүрэн//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.30-31

 • Оюунчимэг Я.

      Нярайд TSH тодорхойлсон дүн//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.51-52

 • Саранцэцэг Ц. Отгон М.

     Бясалгал хүний тархины тэжээл//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.73-74

 • Саранцэцэг Ц., Отгон М.

     Иога ба эрүүл мэнд//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.74-77 Тактика после лапароскопической холецистэктомии в раннем послеоперационном периоде/ Б.С. Данзанов, В.У. Раднаев, Г.Ф. Жигаев ба бус. //УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.85-87

 • Товуудорж А. Ба бус.

     Компьютерт электроэнцефалографийн шинжилгээний онош зүйн ач холбогдол/ А. Товуудорж, Г. Цагаанхүү, Н. Гансүх//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.54-55

 • Туул Н.

     Хеликобактерпилорийн шалтгаант ходоод, дээрх гэдэсний шархлаа өвчний эмчилгээний асуудалд//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.18-20

 • Туул Н., Оюунчимэг Ж. Ба бус.

    Улсын клиникийн төв эмнэлгийн ХБЭС клиникт 1981-1999 онуудад хэвтэн эмчлүүлэгсдийн өвчлөлийн байдалд хийсэн судалгаа/ Н. Туул, Ж. Оюунчимэг, Д. Нямсүрэн, О. Баярмаа//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.20-22

 • Туяа Д., Оюунбилэг А.

     Гуурсан хоолойн багтрааны багтралын үеийн ингаляци эмчилгээ//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.37-39

 • Цыбиков Е. Н., Ребов М. П.

      Симультантные операции у больных с язвенной болезнью двенадцатидерстной кишки//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.91-93

 • Цэрэннадмид Ч., Одончимэг Р.

     Эрүүл болон дотрын зарим эмгэгтэй хүмүүсийн виллебрандын факторын хэмжээг судалсан дүн//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.25-26

 • Энхжаргал Ц., Цэрэннадмид Ч.

      Гиперлизинурийн биохимийн оношлогоо//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.10-11

 • Шүд эрдэсжүүлэгч лакны үйлчилгээг судалсан дүнгээс/ Б. Адьяа, Л. Мөнгөнцэцэг, Б. Оюунбат ба бус. //УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.58-59
 • Энхтуяа Ш. Ба бус.

     Хэвлийд шингэн хурах хам шинжийг ялган оношлох асуудалд/ Ш. Энхтуяа, Н. Туул, Л. Гаваасамбуу//УКТЭ байгуулагдсаны 75 жилийн ойд зориулсан онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXV.-УБ.,2000.-х.23-24

Эрдмийн зөвлөл

© 2020 он. science-fchm.mn. All rights reserved.